موضوعات = 6. رویکردهای نوین و نوظهور راهبردی
ارائه مدلی برای مدیریت اتحادهای راهبردی تحقیق و توسعه در صنعت خودروی کشور ایران

دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 25-44

10.22059/jibm.2018.258526.3065

محمدعلی شاه حسینی؛ علی حیدری؛ سیدمحمد اعرابی؛ صادق قادری کنگاوری


ارائه الگوی مشارکت هم‎آفرینانه در بازار گردشگری

دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 889-904

10.22059/jibm.2018.249026.2894

علیرضا ایرانی؛ علی اکبر فرهنگی؛ محمد رضا مهرگان؛ سپیده ایرانی


مرور نظام‌مند بر ادبیات راهبرد زنجیرۀ تأمین

دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 279-302

10.22059/jibm.2018.244813.2808

سید حمید هاشمی پطرودی؛ محمدرضا صادقی مقدم؛ احمد جعفر نژاد؛ حسین صفری


ارائۀ یک مدل فرایندی برای آینده‎نگاری راهبردی در شرکت های ایرانی

دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 349-370

10.22059/jibm.2017.230601.2554

مسلم شیروانی ناغانی؛ صفر فضلی؛ عین الله کشاورز ترک


مدلی برای تبیین هوشمندی در شرکت‌های هولدینگ

دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 805-822

10.22059/jibm.2015.57092

عبداله اسدزاده؛ حسین رحمان سرشت


طراحی مدل راهبردی فرایند احیای شرکت‌های بحران‎زده

دوره 6، شماره 3، مهر 1393، صفحه 497-516

10.22059/jibm.2014.50731

حسین رحمان‌سرشت؛ یحیی حساس یگانه؛ میرفیض فلاح شمس؛ منصور ایران دوست


ارائه چارچوب مفهومی معماری منابع انسانی با رویکرد استراتژیک (پژوهشی در شرکت ملی نفت ایران)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 89-106

10.22059/jibm.2014.51606

سید رضا سیدجوادین؛ سعید شهبازمرادی؛ طهمورث حسنقلی پور؛ ناصر میرسپاسی