بررسی عوامل مؤثر بر قصد‏ خرید در تجارت الکترونیک

دوره 6، شماره 2، تیر 1393، صفحه 207-226

10.22059/jibm.2014.50747

محمد منتظری؛ علیرضا ابراهیمی؛ پرویز احمدی؛ آمنه راهنما


طراحی مدل انطباق فرایندهای ۳۴۰۰۰ منابع انسانی با استراتژی‌های بازاریابی

دوره 15، شماره 3، 1402، صفحه 389-480

10.22059/jibm.2023.356343.4551

طاهر روشندل اربطانی؛ بی‌تا بنی‌حسینیان؛ آرین قلی پور؛ طیبه عباسی


مدل‎سازی ترکیبی Pareto/NBD و RFM موزون فازی به‎منظور بخش‌بندی مشتریان در روابط غیرقراردادی

دوره 6، شماره 3، مهر 1393، صفحه 417-440

10.22059/jibm.2014.51381

امیر البدوی؛ اشرف نوروزی؛ محمدمهدی سپهری؛ محمد رضا امین ناصری


بررسی عوامل اثرگذار بر قصد خرید امتیاز (دیدگاه امتیازگیرندگان)

دوره 1، شماره 3، 1388

محمود احمدپور داریانی؛ سوده احمدیان راد؛ علی پورانی


تأثیر برنامه‌های تشویق صادرات بر عملکرد صادراتی: مطالعه‎ی موردی صنعت برق

دوره 2، شماره 2، مهر 1389

طهمورث حسنقلی‌پور؛ محمود متوسلی؛ شاپور محمدی؛ فرشید حسینی


شناسایی عوامل تعیین‌کننده عملکرد صادراتی در صنعت مواد غذائی

دوره 1، شماره 1، 1387

محمد حقیقی؛ محمود فیروزیان؛ صمد نجفی مجد


تحلیل محتوای نظریه‎های مبتنی بر همکاری کسب‌وکارها با تأکید بر کارکردهای شبکه‎سازی

دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 3-24

10.22059/jibm.2018.261256.3125

رسول لوایی آدریانی؛ خلیل کلانتری؛ علی اسدی؛ امیر علم بیگی


ارائه الگویی از علل و پیامدهای تنفر از برند کالاهای ایرانی

دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 3-23

10.22059/jibm.2019.273225.3388

علی شجاع؛ فراز صادق وزیری؛ الهام ابراهیمی