موضوعات = 04. بازاریابی و مسائل بازار - مباحث نوین بازاریابی
تعداد مقالات: 53
26. ارائۀ الگوی کاربردی برای بازاریابی چندحسی در برندسازی مقصد گردشگری

دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 63-82

10.22059/jibm.2017.62318

محمد حقیقی؛ طاهر روشندل اربطانی؛ احمد روستا؛ علی صالحی


28. بخش‎بندی بازار گردشگران ساحلی با رویکرد نقشه‎های خودسازمان‎ده

دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 745-770

10.22059/jibm.2017.61298

منیژه بحرینی زاد؛ مجید اسماعیل‎پور؛ دنیا کبیری فرد


29. تأثیر اعتقادات مذهبی مشتریان بر اعتماد و ارزش ویژۀ نام تجاری در شرکت نان قدس رضوی

دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 771-794

10.22059/jibm.2017.61299

سید علیقلی روشن؛ محمد اسماعیل اعزازی؛ فریبا بخشی


30. بررسی تأثیر دانش درک‌ شده از محصول سبز بر تمایل به خرید به‌واسطۀ دلبستگی به فروشگاه

دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 569-586

10.22059/jibm.2016.60628

فریبرز رحیم نیا؛ یاسمن نوروزی نیک؛ افسانه یوسف پور


34. تحلیل تأثیر خصومت مصرف کننده بر تصمیمات خرید

دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 395-412

10.22059/jibm.2016.58698

فائزه عباسی؛ میلاد مرادی دیزگرانی؛ مهدی حسین پور


35. تأثیر درگیری ذهنی و ویژگی‌های شخصیتی افراد بر خرید آنی پوشاک

دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 29-46

10.22059/jibm.2016.57530

کبری بخشی زاده؛ مرتضی خلیلی رودی؛ سامان رضائیان اکبرزاده


38. تأثیر نوآوری بر قصد خرید الکترونیکی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری

دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 941-966

10.22059/jibm.2015.57099

محمود نادری بنی؛ مرضیه ادیب زاده؛ عادله دهقانی قهنویه


40. بررسی الگویی کمی از اثر ابعاد بازاریابی کارآفرینانه بر چابکی سازمانی (مورد مطالعه: مراکز آموزشی خصوصی)

دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 601-620

10.22059/jibm.2015.57006

محمد رضا حمیدی زاده؛ میکائیل پشاآبادی؛ مهدی عطایی؛ بهزاد حیاتی


49. بررسی عوامل مؤثر بر قصد‏ خرید در تجارت الکترونیک

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 207-226

10.22059/jibm.2014.50747

محمد منتظری؛ علیرضا ابراهیمی؛ پرویز احمدی؛ آمنه راهنما


50. طراحی مدل ساختاری احساس گناه مصرف‌کننده جهت پیش‌بینی رفتارهای خرید در آینده

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 291-314

10.22059/jibm.2014.50750

حسین حیدری؛ محمد فاریابی؛ علیرضا فضل زاده