موضوعات = 03. بازاریابی و مسائل بازار - مدیریت راهبردی و عملیاتی بازاریابی
تأثیر تبلیغات شفاهی بر تصمیم گردشگران داخلی برای سفر به کشورهای خارجی

دوره 5، شماره 4، دی 1392، صفحه 99-120

10.22059/jibm.2013.50346

لیلا نصرالهی وسطی؛ محمدرضا جلیلوند؛ مهدی فاتح راد


ارزیابی اثربخشی تبلیغات ویروسی با طرح پژوهش تجربی

دوره 5، شماره 3، مهر 1392، صفحه 125-144

10.22059/jibm.2013.50201

مهرداد مدهوشی؛ سعید رضایی