نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیب‌شناسی سازمانی تدوین مولفه‌های اصلی آسیب‌شناسی سازمانی مرکز ملی فرش ایران با بررسی نقش آن در صادرات فرش دستباف [دوره 1، شماره 3، 1388]

ا

 • ایجاد ارزش و عملکرد کسب و کار بازارگرایی و عملکرد کسب و کار در ایران [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • ادراکات ارزیابی کیفیت خدمات بانکی و تعیین اولویت‌ها و راهکارهای ارتقای آن با استفاده از مدل تحلیل شکاف [دوره 1، شماره 3، 1388]
 • ارتباطات تاثیر بنیان‌های بازاریابی رابطه‌مند بر وفاداری مشتریان: مقایسه بانک‌ دولتی و خصوصی [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • ارزش شرکت بهره‌وری منابع انسانی و رابطه آن با ارزش بازار شرکت [دوره 1، شماره 3، 1388]
 • استراتژی بازاریابی موانع اجرای استراتژی‌های بازاریابی: ارائه‌ی یک طبقه‌بندی و رتبه‌بندی آن برای شرکت ایران خودرو [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • استراتژی بازاریابی اینترنتی الگوی رفتار مصرف کننده و استراتژی‌های بازاریابی اینترنتی: لوازم خانگی ایران [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • استراتژی تمایز پورتر بررسی تأثیر استراتژی تمایز پورتر برعملکرد سازمانی از طریق بسته‌بندی کالاها ‌در شرکت‌های مواد غذایی آستان قدس رضوی [دوره 1، شماره 3، 1388]
 • استرات‍ژی‌های احیاء خدمات نارسایی در ارائه خدمات، استراتژی‌های احیاء خدمات و تاثیر آنها بر رفتار مصرف کننده [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • استراتژی‌های رقابتی پورتر بررسی تأثیر استراتژی تمایز پورتر برعملکرد سازمانی از طریق بسته‌بندی کالاها ‌در شرکت‌های مواد غذایی آستان قدس رضوی [دوره 1، شماره 3، 1388]
 • اعتماد تاثیر بنیان‌های بازاریابی رابطه‌مند بر وفاداری مشتریان: مقایسه بانک‌ دولتی و خصوصی [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • اعطای حق امتیاز(فرنچایزینگ) بررسی عوامل اثرگذار بر قصد خرید امتیاز (دیدگاه امتیازگیرندگان) [دوره 1، شماره 3، 1388]
 • الگوی شش جعبه‌ای ویزبورد تدوین مولفه‌های اصلی آسیب‌شناسی سازمانی مرکز ملی فرش ایران با بررسی نقش آن در صادرات فرش دستباف [دوره 1، شماره 3، 1388]
 • الگوهای آسیب‌شناسی تدوین مولفه‌های اصلی آسیب‌شناسی سازمانی مرکز ملی فرش ایران با بررسی نقش آن در صادرات فرش دستباف [دوره 1، شماره 3، 1388]
 • امتیازدهنده و قصد (مقاصد) خرید بررسی عوامل اثرگذار بر قصد خرید امتیاز (دیدگاه امتیازگیرندگان) [دوره 1، شماره 3، 1388]
 • امتیاز (فرنچایز) بررسی عوامل اثرگذار بر قصد خرید امتیاز (دیدگاه امتیازگیرندگان) [دوره 1، شماره 3، 1388]
 • امتیازگیرنده بررسی عوامل اثرگذار بر قصد خرید امتیاز (دیدگاه امتیازگیرندگان) [دوره 1، شماره 3، 1388]
 • انتظارات ارزیابی کیفیت خدمات بانکی و تعیین اولویت‌ها و راهکارهای ارتقای آن با استفاده از مدل تحلیل شکاف [دوره 1، شماره 3، 1388]
 • انگیزه دانش‌پژوهی بررسی موانع نظریه‌پردازی در قلمرو علوم اجتماعی [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • انگیزه و انتخاب شریک عوامل موثر درموفقیت همکاری‌های مشترک بین‌المللی (مطالعه موردی مرکز تحقیقات ایران خودرو) [دوره 1، شماره 3، 1388]

ب

 • بازاریابی پست مدرنیسم و بازاریابی مصرف کننده در هزاره جدید [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • بازاریابی الکترونیکی ارزیابی میزان جذابیت و قابلیت استفاده وب سایت(تارنما)شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران از دیدگاه مشتریان داخلی در فضای بازار صنعتی [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • بازاریابی پست مدرن پست مدرنیسم و بازاریابی مصرف کننده در هزاره جدید [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • بازاریابی رابطه‌مند تاثیر بنیان‌های بازاریابی رابطه‌مند بر وفاداری مشتریان: مقایسه بانک‌ دولتی و خصوصی [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • بازارگرایی بازارگرایی و عملکرد کسب و کار در ایران [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • بازار لوازم خانگی الگوی رفتار مصرف کننده و استراتژی‌های بازاریابی اینترنتی: لوازم خانگی ایران [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • بازارهای مالی بحران مالی جهانی و چند پیشنهاد راهبردی [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • بانک ملی مدیریت عملکرد و رابطه آن با کیفیت خدمات در شعب بانک‌ ملی شهر اصفهان [دوره 1، شماره 3، 1388]
 • بیانیه ماموریت تدوین استراتژی به روش چارچوب جامع تدوین استراتژی مطالعه موردی : شرکت سهند خودرو تبریز [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • بحران مالی بحران مالی جهانی و چند پیشنهاد راهبردی [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • برنامه‌ریزی استراتژیک بررسی عوامل موثر بر موفقیت برنامه‌ریزی استراتژیک در شرکت ملی گاز ایران [دوره 1، شماره 3، 1388]
 • بسته‌بندی بررسی تأثیر استراتژی تمایز پورتر برعملکرد سازمانی از طریق بسته‌بندی کالاها ‌در شرکت‌های مواد غذایی آستان قدس رضوی [دوره 1، شماره 3، 1388]
 • بسته‌بندی بررسی تأثیرگذاری عوامل بسته‌بندی بر فرایندهای مختلف رفتار مصرف‌کنندگان محصولات غذایی [دوره 1، شماره 3، 1388]
 • بهره‌وری نیروی انسانی بهره‌وری منابع انسانی و رابطه آن با ارزش بازار شرکت [دوره 1، شماره 3، 1388]

پ

 • پایگاه مشتری بررسی عوامل موثر بر رضایت‌مندی مشتریان ‌بانک صنعت و معدن* [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • پست مدرنیسم پست مدرنیسم و بازاریابی مصرف کننده در هزاره جدید [دوره 1، شماره 1، 1388]

ت

 • تجربه صادراتی شناسایی عوامل تعیین‌کننده عملکرد صادراتی در صنعت مواد غذائی [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • تحلیل‌مدیریت‌عملکرد (PMA) مدیریت عملکرد و رابطه آن با کیفیت خدمات در شعب بانک‌ ملی شهر اصفهان [دوره 1، شماره 3، 1388]
 • تحلیل مسیر بررسی تأثیر استراتژی تمایز پورتر برعملکرد سازمانی از طریق بسته‌بندی کالاها ‌در شرکت‌های مواد غذایی آستان قدس رضوی [دوره 1، شماره 3، 1388]
 • تعهد تاثیر بنیان‌های بازاریابی رابطه‌مند بر وفاداری مشتریان: مقایسه بانک‌ دولتی و خصوصی [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • تعهد صادراتی شناسایی عوامل تعیین‌کننده عملکرد صادراتی در صنعت مواد غذائی [دوره 1، شماره 1، 1388]

ج

 • جذابیت ارزیابی میزان جذابیت و قابلیت استفاده وب سایت(تارنما)شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران از دیدگاه مشتریان داخلی در فضای بازار صنعتی [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • جهان وطنی قوم‎گرایی در مصرف و رابطه آن با میهن‎پرستی و گرایشات جهان‎وطنی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 1، شماره 3، 1388]

چ

خ

 • خدمات اطلاعاتی بررسی تطابق خدمات بازاریابی سازمان توسعه تجارت ایران1 با انتظارات صادرکنندگان [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • خدمات آموزشی بررسی تطابق خدمات بازاریابی سازمان توسعه تجارت ایران1 با انتظارات صادرکنندگان [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • خدمات بازاریابی بررسی تطابق خدمات بازاریابی سازمان توسعه تجارت ایران1 با انتظارات صادرکنندگان [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • خدمات ترویجی و خدمات تبلیغات تجاری بررسی تطابق خدمات بازاریابی سازمان توسعه تجارت ایران1 با انتظارات صادرکنندگان [دوره 1، شماره 2، 1388]

ر

 • راهبرد بحران مالی جهانی و چند پیشنهاد راهبردی [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • رتبه‌بندی موانع اجرای استراتژی‌های بازاریابی: ارائه‌ی یک طبقه‌بندی و رتبه‌بندی آن برای شرکت ایران خودرو [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • رضایت شغلی شناخت نحوه تاثیرگذاری ابعاد عدالت سازمانی بر جنبه‌های گوناگون رضایت شغلی و سازمانی [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • رضایت مشتری بررسی عوامل موثر بر رضایت‌مندی مشتریان ‌بانک صنعت و معدن* [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • رضایتمندی مشتری بررسی مقایسه‌ای مدل‌های شاخص رضایت مشتری و ارا ئه مدلی برای سنجش رضایت مؤدیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • رفتار مصرف‌کننده الگوی رفتار مصرف کننده و استراتژی‌های بازاریابی اینترنتی: لوازم خانگی ایران [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • رفتار مصرف‌کننده بررسی تأثیرگذاری عوامل بسته‌بندی بر فرایندهای مختلف رفتار مصرف‌کنندگان محصولات غذایی [دوره 1، شماره 3، 1388]
 • رقابت‌پذیری بازارگرایی و عملکرد کسب و کار در ایران [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • روش‌شناسی بررسی موانع نظریه‌پردازی در قلمرو علوم اجتماعی [دوره 1، شماره 2، 1388]

س

 • سازمان‌های ایرانی طراحی مدل عناصر تفکر استراتژیک در سازمان‌های ایرانی [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • سیاست خارجی بحران مالی جهانی و چند پیشنهاد راهبردی [دوره 1، شماره 2، 1388]

ش

 • شاخص رضایت مشتری بررسی مقایسه‌ای مدل‌های شاخص رضایت مشتری و ارا ئه مدلی برای سنجش رضایت مؤدیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • شرکت ملی گاز ایران بررسی عوامل موثر بر موفقیت برنامه‌ریزی استراتژیک در شرکت ملی گاز ایران [دوره 1، شماره 3، 1388]

ط

 • طبقه‌بندی موانع اجرای استراتژی‌های بازاریابی: ارائه‌ی یک طبقه‌بندی و رتبه‌بندی آن برای شرکت ایران خودرو [دوره 1، شماره 1، 1388]

ع

 • عدالت سازمانی شناخت نحوه تاثیرگذاری ابعاد عدالت سازمانی بر جنبه‌های گوناگون رضایت شغلی و سازمانی [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • عملکرد سازمانی بررسی تأثیر استراتژی تمایز پورتر برعملکرد سازمانی از طریق بسته‌بندی کالاها ‌در شرکت‌های مواد غذایی آستان قدس رضوی [دوره 1، شماره 3، 1388]
 • عناصر تفکر استراتژیک طراحی مدل عناصر تفکر استراتژیک در سازمان‌های ایرانی [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • عوامل کلیدی موفقیت بررسی عوامل موثر بر موفقیت برنامه‌ریزی استراتژیک در شرکت ملی گاز ایران [دوره 1، شماره 3، 1388]

ف

 • فرش دستباف تدوین مولفه‌های اصلی آسیب‌شناسی سازمانی مرکز ملی فرش ایران با بررسی نقش آن در صادرات فرش دستباف [دوره 1، شماره 3، 1388]

ق

 • قابلیت استفاده ارزیابی میزان جذابیت و قابلیت استفاده وب سایت(تارنما)شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران از دیدگاه مشتریان داخلی در فضای بازار صنعتی [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • قوم‎گرایی مصرف‎کننده قوم‎گرایی در مصرف و رابطه آن با میهن‎پرستی و گرایشات جهان‎وطنی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 1، شماره 3، 1388]

ک

 • کارکنان بانک ارزیابی کیفیت خدمات بانکی و تعیین اولویت‌ها و راهکارهای ارتقای آن با استفاده از مدل تحلیل شکاف [دوره 1، شماره 3، 1388]
 • کانال‌های صادرات مستقیم شناسایی عوامل تعیین‌کننده عملکرد صادراتی در صنعت مواد غذائی [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • کیفیت خدمات بررسی عوامل موثر بر رضایت‌مندی مشتریان ‌بانک صنعت و معدن* [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • کیفیت خدمات ارزیابی کیفیت خدمات بانکی و تعیین اولویت‌ها و راهکارهای ارتقای آن با استفاده از مدل تحلیل شکاف [دوره 1، شماره 3، 1388]

م

 • ماتریس برنامه‌ریزی استراتژیک کمی تدوین استراتژی به روش چارچوب جامع تدوین استراتژی مطالعه موردی : شرکت سهند خودرو تبریز [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • ماتریس سوات تدوین استراتژی به روش چارچوب جامع تدوین استراتژی مطالعه موردی : شرکت سهند خودرو تبریز [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • مالیات بررسی مقایسه‌ای مدل‌های شاخص رضایت مشتری و ارا ئه مدلی برای سنجش رضایت مؤدیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • متدولوژی مدل‌سازی ساختاری تفسیری طراحی مدل عناصر تفکر استراتژیک در سازمان‌های ایرانی [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • محرک‌های صادراتی شناسایی عوامل تعیین‌کننده عملکرد صادراتی در صنعت مواد غذائی [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • محصولات غذایی بررسی تأثیرگذاری عوامل بسته‌بندی بر فرایندهای مختلف رفتار مصرف‌کنندگان محصولات غذایی [دوره 1، شماره 3، 1388]
 • مدیریت تعارض تاثیر بنیان‌های بازاریابی رابطه‌مند بر وفاداری مشتریان: مقایسه بانک‌ دولتی و خصوصی [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • مدیریت تولید دانش بررسی موانع نظریه‌پردازی در قلمرو علوم اجتماعی [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • مزیت‌های رقابتی شناسایی عوامل تعیین‌کننده عملکرد صادراتی در صنعت مواد غذائی [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • مشتریان ارزیابی کیفیت خدمات بانکی و تعیین اولویت‌ها و راهکارهای ارتقای آن با استفاده از مدل تحلیل شکاف [دوره 1، شماره 3، 1388]
 • مقیاس‌سیستمی- مبادله‌ای‌ کیفیت خدمات (SYSTRA-SQ) مدیریت عملکرد و رابطه آن با کیفیت خدمات در شعب بانک‌ ملی شهر اصفهان [دوره 1، شماره 3، 1388]
 • مقررات و ... بانک بررسی عوامل موثر بر رضایت‌مندی مشتریان ‌بانک صنعت و معدن* [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • میهن‎پرستی قوم‎گرایی در مصرف و رابطه آن با میهن‎پرستی و گرایشات جهان‎وطنی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 1، شماره 3، 1388]
 • موانع اجرا موانع اجرای استراتژی‌های بازاریابی: ارائه‌ی یک طبقه‌بندی و رتبه‌بندی آن برای شرکت ایران خودرو [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • موانع توسعه دانش بررسی موانع نظریه‌پردازی در قلمرو علوم اجتماعی [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • مؤدیان بررسی مقایسه‌ای مدل‌های شاخص رضایت مشتری و ارا ئه مدلی برای سنجش رضایت مؤدیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور [دوره 1، شماره 2، 1388]

ن

 • نیات رفتاری نارسایی در ارائه خدمات، استراتژی‌های احیاء خدمات و تاثیر آنها بر رفتار مصرف کننده [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • نارسایی خدمات نارسایی در ارائه خدمات، استراتژی‌های احیاء خدمات و تاثیر آنها بر رفتار مصرف کننده [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • نگرش به قوانین بررسی عوامل موثر بر رضایت‌مندی مشتریان ‌بانک صنعت و معدن* [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • نگرش به کارکنان بانک بررسی عوامل موثر بر رضایت‌مندی مشتریان ‌بانک صنعت و معدن* [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • نوع صنعت بهره‌وری منابع انسانی و رابطه آن با ارزش بازار شرکت [دوره 1، شماره 3، 1388]

و

 • وب سایت ارزیابی میزان جذابیت و قابلیت استفاده وب سایت(تارنما)شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران از دیدگاه مشتریان داخلی در فضای بازار صنعتی [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • وفاداری تاثیر بنیان‌های بازاریابی رابطه‌مند بر وفاداری مشتریان: مقایسه بانک‌ دولتی و خصوصی [دوره 1، شماره 2، 1388]

ه

 • همکاری‌های بین‌المللی عوامل موثر درموفقیت همکاری‌های مشترک بین‌المللی (مطالعه موردی مرکز تحقیقات ایران خودرو) [دوره 1، شماره 3، 1388]

ی

 • یادگیری عوامل موثر درموفقیت همکاری‌های مشترک بین‌المللی (مطالعه موردی مرکز تحقیقات ایران خودرو) [دوره 1، شماره 3، 1388]