موضوعات = 02. مدیریت راهبردی و اداره امور کسب و کار - اداره امور کسب و کار
تعداد مقالات: 38
2. شناسایی ابعاد ساختار ذهنی آگاهانه به‌عنوان یکی از وجوه مصرف آگاهانه

دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 965-991

10.22059/jibm.2019.266528.3260

محمدصادق قربانیان گزافرودی؛ بهرام خیری؛ حسن اسماعیل‌پور؛ منصوره علیقلی


5. تحلیل محتوای نظریه‎های مبتنی بر همکاری کسب‌وکارها با تأکید بر کارکردهای شبکه‎سازی

دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 3-24

10.22059/jibm.2018.261256.3125

رسول لوایی آدریانی؛ خلیل کلانتری؛ علی اسدی؛ امیر علم بیگی


8. نوع‌شناسی رفتار صادراتی بنگاه‌های صادرکننده در صنعت برق ایران

دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 1-30

10.22059/jibm.2018.222879.2398

محمد رحیم اسفیدانی؛ طهمورث حسنقلی‌پور یاسوری؛ محمد صالح ترکستانی؛ امیررضا روحانی


11. بررسی و تبیین رابطۀ بین فرهنگ سازمانی بر اساس مدل ‎هافستد و ابعاد کارآفرینی سازمانی

دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 395-414

10.22059/jibm.2017.42725.1096

اعتبار نقدی؛ سیروس بابایی سیاهکلرودی؛ وحیده علیپور؛ فرهاد مطلائی


17. مقایسۀ ابعاد مدل کسب‌وکار بانکداری در ایران با مدل بانکداری جامع

دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 73-88

10.22059/jibm.2016.57532

صادق سپندارند؛ مهدی حقیقی کفاش؛ وحید ناصحی فر؛ وحید خاشعی


19. تدوین مدلی بومی برای بهبود عملکرد صادراتی شرکت های ایرانی در بازار مصالح ساختمانی عراق

دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 721-736

10.22059/jibm.2015.57008

رحیم محترم؛ طهمورث حسنقلی پور؛ محسن نظری؛ احمد روستا