بررسی عوامل مؤثر بر ارزیابی نگرش مصرف‌کنندگان از توسعه برند

دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 85-104

10.22059/jibm.2013.35425

مهدی دهقانی سلطانی؛ اسفندیار محمدی؛ یاسان‌‌اله پوراشرف؛ کورش سایه‌میری


تبیین تأثیر فرهنگ سازمانی کارآفرینانه بر کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه تهران

دوره 5، شماره 2، تیر 1392، صفحه 89-114

10.22059/jibm.2013.36025

محمد رضا زالی؛ سید مصطفی رضوی؛ ناهید محمدزاده پارچین


ارائه چارچوب مفهومی معماری منابع انسانی با رویکرد استراتژیک (پژوهشی در شرکت ملی نفت ایران)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 89-106

10.22059/jibm.2014.51606

سید رضا سیدجوادین؛ سعید شهبازمرادی؛ طهمورث حسنقلی پور؛ ناصر میرسپاسی


توسعه مدل نوآوری بنگاه در صنعت بیمه با استفاده از روش نگاشت علّی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 91-198

رضا زعفریان؛ فاطمه میرزایی رابر میرزایی رابر


مطالعۀ شبکه‌نگاری برای شناسایی ابعاد زمینه‌ای تجربۀ مشتریان خدمات صنعت بانکداری

دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 259-270

10.22059/jibm.2017.120345.1600

طهمورث حسنقلی پور یاسوری؛ امیر خانلری؛ محی الدین غریبی


فهم جوهره پدیده «پشیمانی استراتژیک»: مطالعه پدیدارشناسانه در حوزه استراتژی رفتاری

دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 277-298

10.22059/jibm.2019.280224.3488

شهریار عزیزی؛ بهمن حاجی پور؛ حسن دانایی فرد؛ رضا قنبرزاده میاندهی


ارائه الگوی توسعه بازارهای بین‌المللی (نمونه‌کاوی: محصولات پتروشیمی)

دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 384-411

10.22059/jibm.2020.309822.3943

مصطفی احمدزاده؛ عبدالله نعامی؛ سید محمود هاشمی


طراحی مدل راهبردی فرایند احیای شرکت‌های بحران‎زده

دوره 6، شماره 3، مهر 1393، صفحه 497-516

10.22059/jibm.2014.50731

حسین رحمان‌سرشت؛ یحیی حساس یگانه؛ میرفیض فلاح شمس؛ منصور ایران دوست


شناسایی و بررسی انواع روابط مصرف‌کنندگان با اجتماعات برند در اینستاگرام

دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 529-546

10.22059/jibm.2018.248653.2885

سعید عربلوی مقدم؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ هاشم آقازاده؛ طیبه زندی پور